Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt:

Dataskyddsförordningen som berör GDPR och därmed hanteringen av personuppgifter tillämpas av Alg-Börje AB (”Alg-Börje”, ”Vi”). Vi arbetar kontinuerligt för att skydda din integritet. I följande integritetspolicy får du veta hur vi använder dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:

Ansvarig för personuppgifter är Alg-Börje AB, org. Nr. 556452-3925, Västbyggevägen 80, 81832 Valbo. All behandling av de personuppgifter du lämnar ut till oss hanteras av Alg-Börje AB. Vid frågor om hur Vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Alg-Börje via mail (info@alg-borje.se) eller per telefon (026-13 35 20).

Ändamål för personuppgiftshantering

Det främsta ändamålet för vår hantering av dina personuppgifter är för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Det kan handla om att administrera ditt användarkonto hos oss, Hantera lagd order, samt bistå med support och service. Mer specifikt för vilka ändamål och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa nedan.

För dig som kund

För att kunna hantera och leverera din beställning behöver vi ha personuppgifter i form av kontaktinformation och betalinformation. För att kunna uppfylla vår del av köpeavtalet måste behandlingen äga rum, det ger hanteringen rättslig grund. Om du inte lämnar de uppgifter som krävs kan beställning inte läggas.

Din orderhistorik sparas för att vi ska kunna bistå med god service och hantering av reklamationer. Det handlar då om vad du beställt, antal, datum och pris. Rättslig grund för detta ändamål är dels vårt berättigade intresse i att ge kunden god service, och därigenom bidra till säker användning av våra produkter.  Dels för att kunna göra bedömningar, följa våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationsärenden.

Din orderhistorik används vidare som underlag för undersökningar av försäljning i syfte att kunna utveckla och utvärdera våra produkter utefter kundernas gemensamma beställningshistorik. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i förbättringssyfte.

Dina personuppgifter sparas hos oss åtminstone tills din beställning administrerats, eventuella serviceärenden slutförts och reklamationsrätten enligt lagstiftning gått ut. Personuppgifter sparas som längst 3 år efter senaste kundkontakt. Uppgifter som krävs enligt bokföringslagen ska kan sparas i upp till 8 år. Utefter dessa riktlinjer har vi skapat rutiner för att rensa våra system från personuppgifter som inte längre kan ses som, ur en rättslig synvinkel, viktiga att ha kvar i systemet.

Användarkonto

För dig som har användarkonto på Hemsidan behandlas de personuppgifter som begärs vid registrering. Om dessa uppgifter inte lämnas kan användarkonto inte skapas.  Dessa personuppgifter hanteras med den rättsliga grunden, berättigat intresse i att administrera och skapa ditt användarkonto. När du loggar in på ditt användarkonto och lägger en beställning gäller de ändamål som ligger under ”För dig som kund”. Beställning kan läggas utan användarkonto på hemsidan. På ”Mina sidor” kan du enkelt ändra de flesta personuppgifter du lämnat. Konto raderas efter tre år utan aktivitet.

Kundservice

Vid kontakt med kundservice behandlas de uppgifter som du lämnar vid tillfället, vi hanterar endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna administrera serviceärenden. Rättslig grund för detta ändamål är kundens och vårt intresse att hantera ärendet. Uppgifter sparas tills ärendet är avslutat, de raderas efter avslutat ärende. Vid inkopplande av lagar eller myndigheter kan uppgifter komma att behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Besökare på Hemsidan

Din IP adress hanteras för att placera dig i rätt landsversion på Hemsidan, Förhindra intrång och missbruk samt andra incidenter på Hemsidan. Rättslig grund för ändamålet är berättigat intresse att förhindra missbruk och ha en fungerande Hemsida.

Information om din IP-adress samlas in när du besöker. Detta kan du läsa mer om i vår cookiepolicy. Andra företag kan komma att ta del av denna information via tredjepartcookies. För mer information om hur din information hanteras och hur du kan stänga av och begränsa detta kan läsa om i vår Cookiespolicy.

Marknadsföring direkt till kund

Alg-Börje använder sig av ett externt system, MailChimp, för direkta utskick till kund, där lagras uppgifter i form av namn och E-postadress. Du kan avsluta din prenumeration genom länken i mailet eller genom kundservice. Rättslig grund för denna behandling är samtycke från kund.

Tredjeparter som hanterar personuppgifter

Vid exempelvis transport- och betallösningar kan dina personuppgifter komma att delas för att möjliggöra och administrera beställningar. Mottagarna behandlar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med instruktioner från oss.  I vissa fall kan dina uppgifter lämnas ut till företag som själva styr över hanteringen av personuppgifter, det är då deras Integritetspolicy som råder. Exempel på detta kan vara företag som hanterar transporter samt betallösningar. Dina uppgifter lämnas endast ut med syftet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

För marknadsföring och Webbanalys delas dina uppgifter med andra företag via tredjepartcookie, detta för att förbättra Hemsidan. Om brott misstänks eller om skälighet mot lag finns kan Alg-börje komma att dela personuppgifter med myndigheter.

Vart lagras dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som behandlas i samband med interaktion med oss lagras i EU/ESS. Vid speciella fall kan uppgifter komma att lämnas ut utanför EU/ESS. Utlämning av personuppgifter utanför EU/ESS sker enbart om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att uppgifterna hanteras på ett lagligt sätt.

Hur länge sparas personuppgifter?

Personuppgifter sparas i regel inte längre än 3 år från senaste interaktion så som order, kontoinloggning eller kundtjänst. Tiden som uppgifterna sparas baseras på i vilket ändamål uppgifterna lämnats ut. Om det gäller ett serviceärende sparas uppgifterna till ärendet är avslutat. Om det gäller en beställning sparas uppgifterna tills ordern är administrerad och reklamationstiden gått ut. Personuppgifter kan komma att sparas under längre tid om rättslig förpliktelse enligt lagkrav, exempelvis för bokföring, kräver det. När personuppgifter ska tas bort finns interna rutiner för detta.

Dina Rättigheter

Du har lagstadgade rättigheter när det kommer till vår lagring och hantering av personuppgifter enligt nedan.

  • Tillgång till register. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Denna information tillhandahålls av oss skriftligen på begäran.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter, Du har rätt att begära ändring av personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Vi mina sidor kan du göra rättelse själv.
  • Rätt till radering av personuppgifter, gäller i de fall då uppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller då det inte finns rättslig grund i att lagra personuppgifterna. Vid radering av personuppgifter ska företag som med grund i ändamålet fått tillgång till dina uppgifter informeras om raderingen om möjligt.
  • Begränsning av behandling. I vissa fall har du rätta begära att hanteringen av personuppgifter begränsas detta kan exempelvis gälla vid rättelse av personuppgifter. För att hantering ska begränsas innan uppgifterna kan kontrolleras.
  • Invändningar på användning av personuppgifter. Du har rätt att göra invändningar på hur dina personuppgifter används när de behandlas för att utföra en uppgift av allmän intresse, som led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Vi får dock fortsätta hanteringen om vi har tvingade berättigade skäl.
  • Dataportabilitet, rätt att få ut och använda personuppgifter på annat håll. Detta ska underlättas av personuppgiftsansvarige och kunna lämnas ut på et strukturerat och maskinläsligt sätt om så är möjligt. Du har också rätt till att begära att vi föröver informationen till annan personuppgiftsansvarig.
  • Inte vara föremål för automatiserade beslut som kan leda till rättsliga följder eller på liknande sätt betydande följder.

Om du har frågor kring hantering av dina personuppgifter eller vill framställa begäran av dina rättigheter kontaktar du oss enklast via mail till info@alg-borje.se.

Vid klagomål på hur hantering av personuppgifter vänder du dig till datainspektionen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På Hemsidan används TPS för säker överföring av data på ett sätt som anses tillfredsställande för skydd av personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på Hemsidan vilket innebär att du kommer att komma i kontakt med detta när du besöker hemsidan. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy.

Revidering

Alg-Börje förbehåller sig rätten att ändra i integritetspolicyn, vid revidering av policyn publiceras denna på Hemsidan med datum för uppdatering och version.

Senast uppdaterad 2023-10-02 (Version 1.0)